DataConsult korzysta ze środków unijnych, zwiększamy konkurencyjność naszej firmy rozwijamy i podnosimy jakość oferowanych przez nas produktów i usług.

  • RPMP 01.02

Badania nad rozwojem rozszerzonej rzeczywistości w logistyce wewnętrznej

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu: jest opracowanie systemu inteligentnej kompletacji i pakowania ExpertLog, opartego o sztuczną inteligencję, rozszerzoną rzeczywistość, technologię hands-free oraz sterowanie głosowe. Produkt przeznaczony będzie do optymalizacji procesów w środowisku magazynowym, charakteryzującym się dużą rotacją towarów drobnicowych, bez względu na kubaturę obiektu.

Efektem projektu: będzie system ExpertLog, który umożliwi automatyzację i optymalizację procesów kompletacji i pakowania w środowisku magazynowym w systemie hands-free dzięki opracowaniu inteligentnych mechanizmów wzrokowo-głosowych.

Czas realizacji projektu: 1.11.2019 do 30.11.2022

Wartość projektu: 6 120 144,10 PLN

Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 3 591 738,04 PLN


Flagi
  • POIR 1.1

ExpertPack – inteligentny system kompletacji i pakowania

w Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Celem projektu: jest opracowanie systemu ExpertPack – zautomatyzowanego, półautonomicznego systemu kompletacji i pakowania opartego o rozszerzoną rzeczywistość oraz robota kolaborującego (cobota) mającego za zadanie w sposób inteligentny realizować zadania logistyczne. Dzięki realizacji projektu DATACONSULT opracuje rozwiązanie, które umożliwi inteligentne przydzielanie i realizację zadań kompletacyjnych i pakujących z wykorzystaniem wielowarstwowego systemu zarządzającego pracą operatorów. System przydziału zadań oparty będzie o moduł uczący, personalizujący zadania dla operatora oraz moduł pakujący optymalizujący położenie towarów w opakowaniach. ExpertPack oparty będzie o stanowisko wyposażone w okulary AR, robota kolaborującego oraz innowacyjną automatykę, co zapewni uzyskanie automatyzacji, wydajności i optymalizację procesów kompletacji i pakowania.

Efektem projektu: zostanie osiągnięty poprzez opracowanie poszczególnych elementów systemu złożonego: modułów systemu ExpertPack oraz budowę prototypu stanowiska pakującego wraz z osprzętem kompletacyjnym w 3 wariantach z wykorzystaniem: okularów AR, elementów automatyki magazynowej i cobota.

Wartość projektu: 6 772 337.21 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 6 772 337.21 PLN

Wysokość Funduszy Europejskich: 4 504 898.77 PLN


Zapytania ofertowe:

1. W związku z realizacją projektu: „ExpertPack – inteligentny system kompletacji i pakowania" prosimy o przesyłanie ofert na projekt i wydruk broszur informacyjnych.

Ze względu na konieczność uszczegółowienia dokumentacji technicznej powyższe zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2021 na projekt i wydruk broszur zostaje anulowane. W najbliższym czasie zostanie rozpisane nowe zapytanie ofertowe

2. W związku z realizacją projektu: „ExpertPack – inteligentny system kompletacji i pakowania" prosimy o przesyłanie ofert na wykonanie projektu graficznego strony www.

Ze względu na konieczność doszczegółowienia dokumentacji technicznej powyższe zapytanie ofertowe z dnia 24.03.2021 na wykonanie projektu graficznego strony www zostaje anulowane. W najbliższym czasie zostanie rozpisane nowe zapytanie ofertowe

3. W związku z realizacją projektu: „ExpertPack – inteligentny system kompletacji i pakowania" prosimy o przesyłanie ofert na prosimy o przesyłanie ofert na usługi patentowe. Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku. PDF

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający informuje, że w zapytaniu ofertowym z dnia 23.03.2021 r. na usługi patentowe najkorzystniejszą ofertę złożył:

KONDRAT I PARTNERZY

Al. Niepodległości 223/1

02-087 Warszawa

NIP: 542-241-55-65

Wartość oferty: 29 833,00 PLN netto

Flagi
  • POIR 1.1

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, DataConsult Sp. z o.o. realizuje projekt „ExpertAR – rozszerzona rzeczywistość w logistyce i produkcji”.

Cel projektu: jPrzeprowadzenie prac B+R pozwalających na opracowanie systemu mobilnego, wykorzystującego w logistyce wewnętrznej i produkcji rozszerzoną rzeczywistość (AR – Augmented Reality). Projekt dotyczy innowacji produktowej.

Planowane efekty: Opracowanie nowego produktu – systemu mobilnego ExpertAR wykorzystującego technologię AR do automatyzacji procesów w logistyce magazynowej. ExpertAR będzie systemem składającym się z warstwy hardware – urządzeń handsfree (z wykorzystaniem okularów AR) oraz warstwy software (system inteligentnej wewnętrznej geolokacji).

Czas realizacji projektu: 02.01.2016 – 30.06.2018

Wartość projektu: 5 136 316,39 PLN

Wysokość wkładu Unii Europejskiej:3 901 488,77 PLN


Flagi
  • POIG 8.2

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, firma DATACONSULT Sp. z o.o. zrealizowała projekt ,,Dywersyfikacja źródeł przychodów przedsiębiorstwa poprzez dodanie do oferty systemu WMS w modelu SaaS”

Czas realizacji projektu: 01.01.2014 r. – 30.06.2015 r.

Wartość projektu: 1 219 090,00 PLN

Wartość dofinansowania: 860 638,00 PLN

Udział Unii Europejskiej:731 542,30 PLN


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Flagi
  • POIG 1.4.

POIG 1.4. Dotacje na innowacje” – „ Inwestujemy w Waszą przyszłość”

W marcu 2015 roku DATACONSULT Sp. z o.o. zakończyła realizację projektu „Odporny na zaburzenia elektromagnetyczne prototyp systemu punktów pomiarowych przy gniazdach produkcyjnych oparty o technologię selektywnej bramki RFID” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”.

Czas realizacji projektu: 01.01.2013 r. – 31.03.2015 r.

Wartość projektu: 3 609 064,89 PLN

Udział Unii Europejskiej:2 447 830,00 PLN


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Logotypy