Analiza przedwdrożeniowa

Jest pierwszym etapem wdrożenia systemu informatycznego w firmie. Pozwala odpowiedź na pytanie – jaki produkt informatyczny wybrać?
Podczas rozmów, wywiadów z przedstawicielami firmy szczegółowo poznawane są potrzeby Klienta, dzięki czemu możliwe jest przedstawienie najefektywniejszych pod względem technicznym i funkcjonalnym rozwiązań. Analizie zostają poddane wszystkie procesy istotne z punktu widzenia wdrożenia systemu (np. magazynowego), rozpatrywany jest stan przed wejściem nowego systemu, w trakcie wdrożenia oraz po realizacji projektu. Podsumowanie analizy wdrożeniowej stanowi dokument analizy konfiguracyjnej. Bardzo ważnym elementem dokumentacji jest szczegółowy harmonogram działań, zawierający wszelkie zadania do realizacji zarówno po stronie Klienta, jak i firmy wdrożeniowej, dzięki temu łatwiej zapanować nad terminowością projektu.
Analiza konfiguracyjna dla systemów WMS zawiera szczegółowy opis:
– stanu aktualnego w firmie,
– docelowych rozwiązań,
– procesów zachodzących na magazynie,
– dostosowania systemu ERP,
– zagrożeń projektowych oraz na etapie użytkowania systemu,
– wymagań technicznych i sprzętowych,
– organizacji wdrożenia.
W trakcie przeprowadzania analizy wykonywana jest już wstępna konfiguracja systemu.

Audyt powdrożeniowy

Polega na przeprowadzeniu analizy weryfikującej, czy wdrożenie systemu zakończyło się sukcesem i czy odbyło się zgodnie z założonym planem. Analiza taka ponadto pozwala sprawdzić, czy podczas wdrażania systemu pojawiły się jakieś rozbieżności, niedociągnięcia bądź błędy, umożliwiając podjęcie natychmiastowych działań korygujących.

Automatyczna identyfikacja

Międzynarodowe standardy znakowania towarów kodami kreskowymi EAN są podstawowym narzędziem AI (Automatic Identification) – automatycznej identyfikacji towarów. Techniki AI wspierają Elektroniczną Wymianę Danych – EDI (Electronic Date Interchange), będącą normą w międzynarodowych transakcjach handlowych. Automatyczna identyfikacja to automatyczne odczytywanie informacji zawartych wprost na opakowaniach jednostek logistycznych towarów. Pozwala na zmniejszenie pomyłek w rejestracji towarów oraz usprawnienie i przyspieszenie operacji związanych z rejestracją obrotu logistycznego.

Automatyka magazynowa

Specjalistyczne urządzenia, które mają za zadanie zoptymalizować powstające koszty pracy na magazynie, podnosząc przy tym jakość procesów logistycznych oraz niwelując błędy powstałe w czasie pracy. Najczęściej urządzenia te łączy się z oprogramowaniem klasy WMS. Do tego typu urządzeń można zaliczyć zatem m.in. komputery przenośne z wgranym oprogramowaniem, RFID, Voice Picking, czy też urządzania proste takie jak regały paletowe (wjezdne, przejezde, przepływowe), różnego typu wózki widłowe, systemy przenośnikowe i transportowe oraz inne środki transportu magazynowego.

Audyt logistyczny

Celem audytu jest sprawdzenie i porównanie aktualnej sytuacji firmy ze stanem oczekiwanym oraz wskazanie możliwości usprawnienia działań realizowanych w zakresie logistyki.

Analiza funkcjonowania jest wykorzystywana do dokładnego określenia kiedy i jakie problemy mogą pojawić się w firmie i jak tym problemom z wyprzedzeniem zaradzić. Czasami rozwiązaniem wystarczającym może okazać się optymalizacja i w konsekwencji obniżenie kosztów magazynowych, niejednokrotnie konieczne będą zmiany lub wprowadzenie systemu informatycznego, reorganizacja struktury magazynu, a w skrajnych przypadkach projekt nowego magazynu czy inwestycja w automatykę magazynową.

Centrum logistyczne

Jest to obiekt przestrzenny i funkcjonalny zarówno wraz z infrastrukturą jak i organizacją. Służy on realizacji usług logistycznych (przyjmowanie, magazynowanie, wydawanie towarów) oraz także realizacji usług towarzyszących (świadczonych przez niezależne podmioty gospodarcze).

Drukarka etykiet/kodów kreskowych

Drukarki etykiet to urządzenia, które wykorzystuje się do wydruku tekstu, grafiki oraz kodów kreskowych na specjalnie do tego przeznaczonych etykietach. Druk termotransferowy przy użyciu taśmy barwiącej pozwala na trwały odporny na ścieranie wydruk.
Drukowanie etykiet umożliwia oznakowanie towaru. W dzisiejszym dynamicznym świecie drukarki etykiet pomagają firmom w identyfikacji, zarządzaniu i śledzeniu ważnych aktywów i transakcji precyzyjnie i bardziej efektywnie.
W zależności od przeznaczenia wyróżniamy drukarki:
♦ przemysłowe – skonstruowane tak, aby służyły przez wiele lat. Trwałe i wytrzymałe, zapewniają doskonałą jakość druku, dużą szybkość, długi okres eksploatacji oraz niezrównaną niezawodność w wymagających zastosowaniach i trudnych warunkach pracy. Cechy te przekładają się na niski całkowity koszt posiadania i dlatego jest to mądra inwestycja dla firm i instytucji potrzebujących wysokonakładowego lub specjalistycznego druku etykiet w zastosowaniach krytycznych
 półprzemysłowe – przeznaczone dla małych i średnich firm zajmujących się produkcją, magazynowaniem i dystrybucją. Dają możliwości drukowania etykiet w średnich nakładach do różnych zastosowań, takich jak etykietowanie produktów, wysyłka i przyjmowanie towarów, zgodność ze standardami i inne. To ekonomiczne, ale wytrzymałe drukarki, usprawniające codzienne działania firmy.
 biurkowe – odpowiednie do druku nisko- i średnionakładowego w różnych branżach. Świetnie sprawdzają się w miejscach gdzie dysponujemy niewielką przestrzenią. Jednocześnie oferują szereg rozwiązań i opcji niezależnie od tego co chcemy drukować (opaski identyfikacyjne dla pacjentów, etykiety cenowe w sklepie, etykiety wysyłkowe i na opakowania, etykiety na materiały dowodowe i środki trwałe itd.) Bardzo łatwe w obsłudze, w przystępnej cenie.
 mobilne – umożliwiają drukowanie na żądanie w dowolnym miejscu. Zwiększają efektywność procesów wysyłki i przyjmowania towarów, oznaczania na półkach cen i nazw produktów oraz pracy w terenie. Przenośne drukarki zapewnią swobodę pracy mobilnej.
 drukarki RFID – podobnie jak ich stacjonarne bądź mobilne odpowiedniki, drukarki RFID pozwalają na zadruk standardowych materiałów a dzięki specjalnym układom kodujących także zapisywanie dodatkowych informacji na specjalnych etykietach zabezpieczających. Modele wyposażone w koder RFID zachowują pełną funkcjonalność standardowej drukarki etykiet. Wykorzystywane są głównie do zabezpieczania towarów przed kradzieżą a także w dużych przedsiębiorstwach do inwentaryzacji oraz zarządzania obiegiem produktów czy do kontroli przepływu środków trwałych.

Etykiety logistyczne

Zwane inaczej etykietami transportowymi bądź wysyłkowymi, są to wydruki, które pozwalają na indywidualne nadanie znaku danej jednostce logistycznej, pozwalając na jej identyfikację.

Etykiety logistyczne GS1

etykieta logistyczna GS1Standard etykiety został opracowany przez GS1, przy współpracy przedstawicieli producentów, detalistów, przewoźników – firm branży TSL oraz organizacji krajowych GS1.
Opiera się na standardzie Identyfikatorów Zastosowania i wykorzystuje symbolikę kodu kreskowego GS1-128. Zawiera informacje o: jednostce, transporcie i kliencie.
Celem stosowania etykiety logistycznej GS1 jest przekazywanie jednoznacznych i bezbłędnych informacji na temat jednostki (np. towaru na palecie), na której jest umieszczona, w postaci czytelnej maszynowo, poprzez kod kreskowy lub tag radiowy, i wzrokowo.
Umożliwia ona identyfikację każdej jednostki wysyłkowej (zwanej też: transportową lub logistyczną) w różnych punktach i w różnym czasie, w całym łańcuchu dostaw (np. na wejściu z produkcji do magazynu, przy załadunku na samochód, przy wysyłce itd.).
Indywidualną identyfikację każdej pojedynczej jednostki wysyłkowej / logistycznej / transportowej umożliwia globalny identyfikator GS1- Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej: SSCC (Serial Shiping Container Code).
Etykietę tą stosuje się do oznaczania wszystkich rodzajów jednostek wysyłkowych, w aplikacjach logistycznych i transportowych, gdzie konieczna jest kontrola poszczególnych jednostek transportowych, w tym w traceability.
Etykieta GS1 służy: producentom, handlowcom, spedytorom we wszystkich fazach obrotu towarowego. Umożliwia jednoznaczną identyfikację jednostek wysyłkowych (standardowych – o jednorodnej lub zamawianej zawartości i niestandardowych typu mix) dla celów: administracyjnych, ewidencyjnych, logistycznych i kontrolnych.
Etykiety GS1 podzielone są na trzy części:
• górna – zawiera informacje w formacie dowolnym (najczęściej dane marketingowe, typu: nazwa, adres firmy i jej logo)
• środkowa – informacje tekstowe (np. nazwa towaru) i interpretacja kodów kreskowych (wg standardowych nazw i dane w nich odzwierciedlone)
• dolna – kody kreskowe i ich interpretacja.

Interfejs programowania aplikacji API

Oznacza metodę, która umożliwia komunikację między poszczególnymi programami według ściśle określonych reguł i zasad.

Interfejs użytkownika

Za jego pomocą następuje integracja i komunikacja danego urządzenia bądź oprogramowania z użytkownikiem.

Inwentaryzacja

Czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za pomocą spisu faktycznego stanu wszystkich rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych, jak też wyjaśnienie różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji (rzeczywistym) a stanem wynikającym z ewidencji księgowej. Inwentaryzacja może być przeprowadzana ręcznie lub za pomocą narzędzi informatycznych, wspomaganych przez sprzęt elektroniczny. Identyfikacja poszczególnych elementów majątku metodą automatyczną wykorzystuje znakowanie i odczyt za pomocą kodów kreskowych oraz znaczników RFID. Dane zidentyfikowane przez czytniki i kolektory przetwarzane są przez oprogramowanie współpracujące z bazami danych.
Systemy WMS (np. ExpertWMS®) umożliwiają przeprowadzanie inwentaryzacji handlowych oraz magazynowych za pomocą terminali przenośnych. Inwentaryzacje takie można podzielić na całościowe (roczne) oraz częściowe (po lokalizacji), ograniczone do danego obszaru, sektora, asortymentu lub listy towarów, bez zakłócania pracy działu handlowego.

Jednostki logistyczne

Jednostka logistyczna jest jednostką o jakimkolwiek składzie utworzoną w celu transportowania i/lub przechowywania, wobec której istnieje konieczność zarządzania w całym łańcuchu dostaw. Powstaje przez połączenie towarów w znormalizowane pod względem kształtów i wymiarów jednostki. Jednostki logistyczne mogą mieć charakter jednorodny (opakowania wchodzące w skład jednostki są jednakowe) lub niejednorodny.
Jednostki logistyczne, których ruch i pochodzenie należy śledzić, wymagają unikalnego numeru identyfikacyjnego.
Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej (SSCC – ang. Serial Shipping Container Code) gwarantuje jednoznaczną identyfikację jednostek logistycznych. Wszystkie strony w łańcuchu dostaw mogą wykorzystywać ten numer jako oznaczenie stosownych informacji przechowywanych w plikach komputerowych. SSCC jest 18-cyfrowym nieznaczącym numerem, o stałej długości, niezawierającym żadnych klasyfikatorów.

Kody kreskowe

Kod kreskowy to graficzne odzwierciedlenie określonych znaków. Pozwalają one na automatyczną identyfikację. Technologia kodów kreskowych jest najbardziej efektywną techniką gromadzenia danych i wprowadzania ich do systemów komputerowych. Odczyt kodów kreskowych, gromadzenie otrzymanych danych oraz ich przetwarzanie i wymiana odbywa się poprzez przenośny terminal – kolektor danych.
Znanych jest ponad 200 kodów, około 50 z nich stosuje się stosunkowo często, natomiast masowo stosuje się 8 kodów: UPC, EAN, JAN, IAN, EAN 13 (kod główny i do oznaczania jednostki konsumenckiej), EAN 8, EAN 128 (kod uzupełniający, do oznaczania miejsca produkcji i numeru serii), DUN 14 (do oznaczania jednostki wysyłkowej).

więcej informacji na stronie BAZA WIEDZY-MAGAZYN

Kolektor danych

motorolaKolektor danych to w rzeczywistości przenośny, zminiaturyzowany komputer wyposażony w skaner kodów kreskowych. Główną cechą odróżniającą to urządzenie od tradycyjnego komputera jest mobilność. Kolektor charakteryzuje się dużą odpornością na trudne warunki użytkowania i wytrzymałością na uszkodzenia.
Kolektory są nie tylko niezbędnym elementem nowocześnie przeprowadzanej inwentaryzacji, ale przede wszystkim umożliwiają usprawnienie procesów związanych z dystrybucją i przechowywaniem towarów. Wprowadzenie systemu magazynowego uzbrojonego w kolektory danych, to naturalna konsekwencja wdrożenia w firmie systemu ERP będącego podstawą rozwoju firmy.

Komisjonowanie

Komisjonowanie (order picking) – jest częścią procesu magazynowego, polegającą na rozdzielaniu jednorodnych jednostek ładunkowych paletowych lub opakowań zbiorczych towarów składowanych w magazynie, na opakowania jednostkowe lub zbiorczych oraz zestawienie ich na paletową (najczęściej) jednostkę ładunkową zgodnie z zamówieniami klientów.
Rodzaje komisjonowania:
– człowiek do towaru
– towar do człowieka
– Pick by Light
– Pick to Tote
– Pick by Voice

Kompletacja

Proces, polegający na pobraniu towarów w celu ich zestawienia zgodnego ze specyfikacją asortymentową oraz z odpowiednią ilością, jaką ma otrzymać odbiorca. Krótko mówiąc kompletacja służy przygotowaniu towarów zgodnie z zamówieniem odbiorcy.

konfekcjonowanie

Polega na przygotowaniu towaru do wysyłki oraz sprzedaży, poprzez jego posegregowanie, zestawienie, zapakowanie i oznaczenie.

Konfiguracja systemu WMS

Faza procesu wdrożenia systemu, której celem jest zbudowanie i przetestowanie wszystkich komponentów systemu, które zostały zdefiniowane i zaaprobowane w specyfikacji analizy. Podczas tej fazy ma miejsce rozwój funkcjonalności dostosowanych do wymagań klienta, integracja z systemem nadrzędnym, a także sukcesywne uruchomienie procesów na bazie testowej. Efektem fazy konfiguracji jest kompletny skonfigurowany system, a także dokonanie integracji i migracji danych.

Magazyn wysokiego składowania

Magazyn o powierzchni od kilkudziesięciu do kilkudziesięciu tysięcy metrów kwadratowych i wysokości od 8 do 40 metrów.

W tego typu magazynie możliwe jest składowanie wielu różnych asortymentów towarów. Do obsługi magazynu wysokiego składowania stosuje się najczęściej system informatyczny WMS oraz różne urządzenia do przeładunku i transportu.

Budowa magazynu wysokiego składowania oraz obsługa za pomocą systemu WMS pozwalają na maksymalne wykorzystanie posiadanej przestrzeni magazynowej.

Paleta

paletaPodniesiona platforma, przeznaczona do przenoszenia i składowania towarów. Palety są zazwyczaj zrobione z drewna i mają standardowe wymiary: 1000mm X 1200mm oraz 800mm X 1200mm. (Wikipedia)

Są to wymiary ustandaryzowane, dzięki temu możliwe jest dopasowanie środków transportu oraz pomieszczeń magazynowych do określonego typu palet.
Paleta stanowi sztywne podłoże, na którym można układać drobniejsze opakowania i transportować je w większej ilości.

W Europie najpopularniejsza jest tzw. europaleta oznaczana z boku napisem „(EUR)”, stworzona po raz pierwszy w 1950 roku, jako uniwersalna paleta pasująca do wszystkich rodzajów wózków widłowych.

Najczęściej spotykane typy palet (długość × szerokość × wysokość):

♦ europaleta (EUR) – 1200 × 800 × 144 mm, obciążenie do 1000 kg
♦ 1/2 (EUR) – 800 × 600 × 144 mm
♦ powiększona (EUR) – 1200 × 1200 × 144 mm
♦ ISO – 1200 × 1000 × 144 mm (tzw. angielka)
♦ przeznaczona do kontenerów – 1135 × 1133 mm

traceability

System, który polega na śledzeniu i monitorowaniu pochodzenia danego towaru, jego partii, czy też surowców jakie wykorzystano przy jego produkcji. Umożliwia identyfikowanie oraz również lokalizowanie wadliwych produktów, usuwając je z łańcucha dostaw.