Projekty unijne

Firma DataConsult Sp. z o.o. korzysta ze środków unijnych zwiększając konkurencyjność firmy i polepszając jakość oferowanych produktów i usług.

 

OGŁOSZENIE 4

W wyniku podsumowania złożonych ofert DataConsult Sp. z o.o. informuje:

Zapytanie ofertowe z dnia 21.06.2017 r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego – Najkorzystniejsza oferta wpłynęła od:

MEDEIR Przemysław Fila
ul. Lipowa 7/14
65-028 Zielona Góra

Data wpłynięcia oferty: 29.06.2017,
Zaoferowana wartość: 2 570,70 zł brutto

Zapytanie ofertowe - Audyt Zewnętrzny

Zapytanie ofertowe
z dnia 21.06.2017 r.
na przeprowadzenie audytu zewnętrznego

1. Nazwa Zamawiającego

DATACONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
Regon :240027355 NIP: 9542506692  KRS: 0000231645

2. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. ExpertAR – rozszerzona rzeczywistość w logistyce i produkcji” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.). dla projektu ExpertAR – rozszerzona rzeczywistość w logistyce i produkcji

Audyt powinien zostać rozpoczęty po zrealizowaniu co najmniej 50% planowanych wydatków związanych z realizacją Projektu, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych kosztów związanych z Projektem.

Audyt obejmowałby weryfikację dokumentacji dotyczącej rozliczania wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekt oraz wydatków poniesionych na podwykonawstwo i koszty operacyjne.

Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.01.2016r.

Stopień realizacji projektu na dzień publikacji zapytania ofertowego wynosi: 58,34 %

Po wykonaniu audytu Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania z audytu.

Audyt projektu ma obejmować:

1) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
2) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
3) płatności wydatków związanych z projektem;
4) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji
5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
6) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
7) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
8) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
9) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
10) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

Celem przeprowadzenia audytu projektu, jest wydanie przez audytora opinii na temat:

1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
2) realizacji wydatków i  uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie;
3) poprawności dokumentowania i  ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Usługi audytu –  79212000-3 

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

4. Termin realizacji zamówienia

1. Okres realizacji zamówienia: w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, z tym, że nie później niż do 31.08.2017 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

5. Miejsce realizacji zamówienia

1. Miejsce realizacji zamówienia: uzależnione od potrzeb Zamawiającego (w tym: siedziba Zamawiającego lub Wykonawcy)

6. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2);
b) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt a)

Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym.

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty/oświadczenia zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.

3. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
c) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
4. Ceną oferty jest cena brutto (wartość brutto) za realizację przedmiotu zamówienia.

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

1. Kryteria oceny ofert: wartość brutto 100%

Wartość brutto – waga punktowa 100pkt. (100%)

Liczba punktów w kryterium „Wartość brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,

————————————————————–                         x 100

Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

2. Łączna ocena obejmie punkty uzyskanych przez ofertę w kryterium „wartość brutto”. Punkty będą liczone z  dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

9. Sposób przygotowania oferty

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową)
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy Cechowa 51, 30-614 Kraków lub mailem na adres: ryszard.pytel@dataconsult.pl
5. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

10. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 29.06.2017r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Ryszard Pytel tel. 604665751, adres email: ryszard.pytel@dataconsult.pl
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

11. Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
b) zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT);
c) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy
d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
3. Zamawiającemu przysługuje również możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.

12. Wykaz załączników

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

Zapytanie ofertowe - Umowa zlecenie 2

Zapytanie ofertowe
z dnia 10.11.2016 r.
Dotyczy: Umowa zlecenie – Specjalista ds. rejestracji i pomiaru punktu_02

1. Nazwa Zamawiającego

DataConsult Sp. z o.o.
ul. Cechowa 51
30-614 Kraków
NIP 9542506692

2. Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „ExpertAR – rozszerzona rzeczywistość w logistyce i produkcji”, Działanie 1.1  „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja jednej osoby na stanowisko Specjalista ds. rejestracji i pomiaru punktu w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „ExpertAR – rozszerzona rzeczywistość w logistyce i produkcji” z Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Główne prace badawcze i zadania do wykonania w ramach projektu:

Etap 2: Analiza wymagań, opracowania środowiska do przeprowadzenia testów środowiskowych modułu Wizualna Realizacja Procesów i Kontrola

Etap 3: Analiza wymagań, opracowania środowiska do przeprowadzenia testów jednostkowych i populacyjnych pracy z prototypem Platformy ExpertAR

Etap 4: Przeprowadzenie testów Platformy ExpertAR w środowisku półprzemysłowym.

Łączne zaangażowanie na rzecz projektu: 650 rbg. (etap 2 i 3  = 400 rbg., etap 4 – 250 rbg)

Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

4. Termin realizacji zamówienia

 1. Okres realizacji zamówienia:

Etap 2 – od 2016-11-01 do 2017-08-31 – planowane zaangażowanie między czerwcem 2017, a sierpniem 2017

Etap 3 – od 2017-09-01 do 2018-01-31 – planowane zaangażowanie między wrześniem 2017, a październikiem 2017

Etap 4 – od 2018-02-01 do 2018-06-30 – planowane zaangażowanie między kwietniem 2018, a czerwcem 2018

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

5. Miejsce realizacji zamówienia

 1. Miejsce realizacji zamówienia: uzależnione jest od potrzeb Zamawiającego (w tym: siedziba Zamawiającego)
 2. Zamawiający wymagana dostępność w siedzibie firmy na żądanie DataConsult.

6. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełniają łącznie następujące warunki:
 4. a) jest absolwentem wyższej uczelni, kierunek: psychologia;
  b) posiada tytuł doktora lub jest w trakcie studiów doktoranckich związanych z zagadnieniami psychologicznymi,
  c) uczestniczył w min. jednym projekcie naukowo-badawczym,
  d) posiada udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie w badaniach z wykorzystaniem technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości;
  e) posiada min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu testów środowiskowych i jednostkowych we współpracy z grupą operatorów;
  f) brała udział w co najmniej 3 projektach badawczych związanych z okulografią, rozszerzoną rzeczywistością lub pokrewnych
  g) wykazuje się znajomością oprogramowania do prezentacji bodźców w badaniach psychofizycznych;
  h) posiada kompetencje w zakresie analizy danych behawioralnych i psychofizycznych;
  Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie CV i oświadczenia Oferenta zawartego w formularzu ofertowym.
 5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 6. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 7. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 8. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 9. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 4. Ceną oferty jest stawka brutto za roboczogodzinę

8. Opis kryteriów, którymi  Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

 1. Kryteria oceny ofert: Cena 100% (stawka brutto za roboczogodzinę)

Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru: P = Cn / Cof b x 100%, gdzie:

P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę
Cn –  cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi)
Cof b. – cena oferty badanej
100 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
 2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

9. Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę.
 2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 4. Oświadczenie, o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
 5. CV Wykonawcy
 6. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków lub mailem na adres expertar@dataconsult.pl

10. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 24.11.2016 r.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów i informacji w formie elektronicznej na adres: expertar@datconsult.pl
 4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Justyna Pytel

11. Wykaz załączników

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy

dataconsult projekty unijne

Zapytanie ofertowe - Umowa zlecenie 1

Zapytanie ofertowe
z dnia 10.11.2016 r.
Dotyczy: Umowa zlecenie – Specjalista ds. rejestracji i pomiaru punktu_01

1. Nazwa Zamawiającego

DataConsult Sp. z o.o.
ul. Cechowa 51
30-614 Kraków
NIP 9542506692

2. Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „ExpertAR – rozszerzona rzeczywistość w logistyce i produkcji”, Działanie 1.1  „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja jednej osoby na stanowisko Specjalista ds. rejestracji i pomiaru punktu w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „ExpertAR – rozszerzona rzeczywistość w logistyce i produkcji” z Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Główne prace badawcze i zadania do wykonania w ramach projektu:

Etap 2: Analiza wymagań, opracowanie środowiska do przeprowadzenia testów środowiskowych Terminala ExpertAR,

Etap 3: Badania przemysłowe przy użyciu metody okulografii dotyczące opracowanie ergonomicznego interfejsu Panelu administratora systemu ExpertAR, z uwzględnieniem ergonomicznego rozmieszczenia kluczowych danych oraz przycisków.

Etap 4: Opracowanie procedur i mechanizmów kalibracyjnych. dla administratorów oraz operatorów.

Łączne zaangażowanie na rzecz projektu: 700 rbg. (etap 2 i 3  = 500 rbg., etap 4 – 200 rbg)

Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

4. Termin realizacji zamówienia

 1. Okres realizacji zamówienia:

Etap 2 – od 2016-11-01 do 2017-08-31 – planowane zaangażowanie między majem 2017 a sierpniem 2017

Etap 3 – od 2017-09-01 do 2018-01-31 – planowane zaangażowanie między wrześniem 2017 a listopadem 2017

Etap 4 – od 2018-02-01 do 2018-06-30  – planowane zaangażowanie między majem 2018 a czerwcem 2018

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

5. Miejsce realizacji zamówienia

 1. Miejsce realizacji zamówienia: uzależnione jest od potrzeb Zamawiającego (w tym: siedziba Zamawiającego)
 2. Zamawiający wymagana dostępność w siedzibie firmy na żądanie DataConsult.

6. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:
 4. a) jest absolwentem wyższej uczelni, kierunek: psychologia;
  b) posiada tytuł doktora lub jest w trakcie studiów doktoranckich związanych z zagadnieniami psychologicznymi,
  c) uczestniczył w min. jednym projekcie naukowo-badawczym,
  d) wykazuje się znajomością zagadnień związanych z „eyetracking”,
  e) posiada min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu testów środowiskowych i jednostkowych we współpracy z grupą operatorów
  f) posiada udokumentowane min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań przemysłowych przy użyciu metody okulografii, badań z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości;
  g) wykazuje się znajomością oprogramowania do prezentacji bodźców w badaniach psychofizycznych;
  h) posiada kompetencje w zakresie analizy danych behawioralnych i psychofizycznych;
  Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie CV i oświadczenia Oferenta zawartego w formularzu ofertowym.Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie CV i oświadczenia Oferenta zawartego w formularzu ofertowym.
 5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 6. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 7. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 8. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 9. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 4. Ceną oferty jest stawka brutto za roboczogodzinę

8. Opis kryteriów, którymi  Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

 1. Kryteria oceny ofert: Cena 100% (stawka brutto za roboczogodzinę)

Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru: P = Cn / Cof b x 100%, gdzie:
P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę
Cn –  cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi)
Cof b. – cena oferty badanej
100 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
 2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

9. Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę.
 2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 4. Oświadczenie, o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
 5. CV Wykonawcy
 6. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków lub mailem na adres expertar@dataconsult.pl

10. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 24.11.2016 r.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów i informacji w formie elektronicznej na adres: expertar@dataconsult.pl
 4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Justyna Pytel

11. Wykaz załączników

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy

dataconsult projekty unijne

OGŁOSZENIE 3

W wyniku podsumowania złożonych ofert DataConsult Sp. z o.o. informuje:

Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2016 r. nr POIR.1.1.1/2016/05 – Najkorzystniejsza oferta wpłynęła od: KONSULTOR Greta Kaczmarczyk

Z poważaniem,

DataConsult Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe POIR.1.1.1/2016/05

Zapytanie ofertowe POIR.1.1.1/2016/05
z dnia 15.04.2016 r.
Dotyczy: zakup sprzętu i oprogramowania

1. Nazwa Zamawiającego

DataConsult Sp. z o.o.
ul. Cechowa 51
30-614 Kraków
NIP 9542506692

2. Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „ExpertAR – rozszerzona rzeczywistość w logistyce i produkcji”, Działanie 1.1  „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Zebra Designer pro – 1 szt.
  Kod CPV: 48972000-2 Pakiety oprogramowania do wykonywania etykiet
 2. Okulary AR – Epson Moverio™ BT-200 Smart Glasses wersja developer lub równoważne – 1 szt.
  Kod CPV: 30213100-6 Komputery przenośne
 3. Smartfon do testów – 5 szt.
  Kod CPV: 32250000-0 – Telefony komórkowe
 4. Tablet do testów – 1 szt.
  Kod CPV: 30213200-7 – Komputer tablet

4. Termin realizacji zamówienia

 1. Okres realizacji zamówienia:
  Dostawa do siedziby zamawiającego do dnia 15.05.2016 r.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

5. Miejsce realizacji zamówienia

Miejsce realizacji zamówienia: dostawa do siedziby Zamawiającego

6. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Szczegółowe dane techniczne i wymagania dotyczące zamawianego sprzętu udostępnione zostaną stroną zainteresowanym po wcześniejszym kontakcie z DataConsult pod adresem expertar@dataconsult.pl
 4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 5. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 2. Podane w ofercie ceny muszą być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym dostarczeniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

8. Opis kryteriów, którymi  Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

 1. Kryteria oceny ofert: Cena 100%
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza.
 3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

9. Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę.
 2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć: .
  a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  b) Potwierdzenie przyjęcia zapytania ofertowego stanowiącego Załącznik nr 3 (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją: „Wpłynęło dnia…” oraz podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta.
 3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków lub mailem na adres: expertar@dataconsult.pl

10. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 29.04.2016 r.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów i informacji w formie elektronicznej na adres: expertar@dataconsult.pl
 4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Anna Okońska-Adamczyk, tel. 12 654-00-05.

11. Wykaz załączników

 1. Załącznik nr 1  Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
 3. Załącznik nr 3 – Zapytanie ofertowe

dataconsult projekty unijne

OGŁOSZENIE 2

W wyniku podsumowania złożonych ofert DataConsult Sp. z o.o. informuje:

Zapytanie ofertowe z dnia 07.03.2016 r. nr POIR.1.1.1/2016/04– Najkorzystniejsza oferta wpłynęła od:

Windows Server 2012 R2 – Alterkom Sp. z o.o.
Windows Server Client Access Licences – licencje na połączenie do serwera Windows – Alterkom Sp. z o.o.
Windows Remote Desktop Services 3 szt. – licencje na połączenie terminalowe dla serwera pakiet – Alterkom Sp. z o.o.
SQL Server 2014 – silnik bazy danych – Alterkom Sp. z o.o.
SQL Server 2014 – licencja dla Usera – Alterkom Sp. z o.o.
Microsoft Office Professional 2013 – Alterkom Sp. z o.o.
Microsoft Office 2013 – Centrum Kompetencyjne ERP Sp. z o.o.
Z poważaniem,

DataConsult Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe POIR.1.1.1/2016/04

Zapytanie ofertowe POIR.1.1.1/2016/04
z dnia 07.03.2016
Dotyczy: zakup oprogramowania i licencji

1. Nazwa Zamawiającego

DataConsult Sp. z o.o.
ul. Cechowa 51
30-614 Kraków
NIP 9542506692

2. Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „ExpertAR – rozszerzona rzeczywistość w logistyce i produkcji”, Działanie 1.1  „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój.

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Windows Server 2012 R2 – 1 szt.
  Kod CPV: 48611000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych
 2. Windows Server Client Access Licences – licencje na połączenie do serwera Windows – 15 szt.
  Kod CPV: 48771000-3 Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego
 3. Windows Remote Desktop Services 3 szt – licencje na połączenie terminalowe dla serwera pakiet – 3 szt.
  Kod CPV: 48771000-3 Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego
 4. SQL Server 2014 – silnik bazy danych – 1 szt.
  Kod CPV: 48612000-1 System zarządzania bazą danych
 5. SQL Server 2014 – licencja dla Usera – 15 szt.
  Kod CPV: 48612000-1 System zarządzania bazą danych
 6. Microsoft Office 2013 – 9 szt.
  Kod CPV: 48771000-3 Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego
 7. Microsoft Office Professional 2013 – 6 szt.
  Kod CPV: 48771000-3 Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego

4. Termin realizacji zamówienia

 1. Okres realizacji zamówienia:
  Dostawa do siedziby zamawiającego do dnia 31.03.2016 r.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

5. Miejsce realizacji zamówienia

 1. Miejsce realizacji zamówienia: dostawa do siedziby Zamawiającego

6. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 2. Podane w ofercie ceny muszą być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym dostarczeniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

8. Opis kryteriów, którymi  Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

 1. Kryteria oceny ofert: Cena 100%
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza.
 3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

9. Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę.
 2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć: a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  b) Potwierdzenie przyjęcia zapytania ofertowego stanowiącego Załącznik nr 3 (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją: „Wpłynęło dnia…” oraz podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta.
 3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków lub mailem na adres: expertar@dataconsult.pl

10. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 18.03.2016 r.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów i informacji w formie elektronicznej na adres: expertar@dataconsult.pl
 4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Anna Okońska-Adamczyk, tel. 12 654 00 05.

11. Wykaz załączników

 1. Załącznik nr 1  Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
 3. Załącznik nr 3 – Zapytanie ofertowe

dataconsult projekty unijne

OGŁOSZENIE 1

Kraków, 19 stycznia 2016 r.

W wyniku podsumowania złożonych ofert DataConsult Sp. z o.o. informuje:

Zapytanie ofertowe z dnia 24.12.2015r nr POIR.1.1.1/2015/01 – Najkorzystniejsza oferta wpłynęła od: Uniwersytet Jagielloński

Zapytanie ofertowe z dnia 24.12.2015r nr POIR.1.1.1/2015/02 – Najkorzystniejsza oferta wpłynęła od: Instytut Logistyki i Magazynowania

Zapytanie ofertowe z dnia 24.12.2015r nr POIR.1.1.1/2015/03 – Najkorzystniejsza oferta wpłynęła od: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

Z poważaniem,
DataConsult Sp. z o.o.

POIR.1.1.1/2015/03 - UZUPEŁNIENIE

Teść uzupełnienia:

W ramach uzupełnienia zapytania ofertowego zamawiający informuje, iż minimalna ilość roboczogodzin przewidziana na wykonanie prac badawczych i rozwojowych wynosi 1100:

tabela

 

Zapytanie ofertowe POIR.1.1.1/2015/03

Zapytanie ofertowe POIR.1.1.1/2015/03
z dnia 29.12.2015
na zakup: usług w zakresie testowania systemu

1. Nazwa Zamawiającego

DataConsult Sp. z o.o.
ul. Cechowa 51
30-614 Kraków
NIP 9542506692

2. Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności,
w związku z realizacją projektu pt. „ExpertAR – rozszerzona rzeczywistość w logistyce i produkcji”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Walidacja innowacyjnego modułu identyfikacji wykorzystującego technologię rozszerzonej rzeczywistości.
  Kod CPV: 72254100-1 Usługi w zakresie testowania systemu.
 2. Walidacja testowa modułu Wizualnej Realizacji Procesów w środowisku badawczym.
  Kod CPV: 72254100-1 Usługi w zakresie testowania systemu.
 3. Walidacja testowa modułu Kontrola w środowisku badawczym
  Kod CPV: 72254100-1 Usługi w zakresie testowania systemu.
 4. Walidacja testowa modułu Nawigacja w środowisku badawczym
  Kod CPV: 72254100-1 Usługi w zakresie testowania systemu.
 5. Walidacja testowa modułu Zadania w środowisku badawczym
  Kod CPV: 72254100-1 Usługi w zakresie testowania systemu.
 6. Walidacja testowa modułu Bezpieczeństwo w środowisku badawczym
  Kod CPV: 72254100-1 Usługi w zakresie testowania systemu.
 7. Walidacja testowa modułu Synchronizacja z wybranym systemem zewnętrznym połączona z optymalizacją wydajnościową i pamięciową modułu
  Kod CPV: 72254100-1 Usługi w zakresie testowania systemu.
 8. Walidacja testowa panelu administratora Platformy ExpertAR połączona z weryfikacją zarządzania el. funkcjonalnymi pozostałych modułów Platformy
  Kod CPV: 72254100-1 Usługi w zakresie testowania systemu.
 9. Testy zewnętrzne prototypu Platformy ExpertAR
  Kod CPV: 72254100-1 Usługi w zakresie testowania systemu.
  Wymagania funkcjonalne przedstawia Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Termin realizacji zamówienia

 1. Okres realizacji zamówienia: maksymalnie 45 dni od dnia złożenia zamówienia na dane badanie, nie później niż do dnia 30.06.2018
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

5. Miejsce realizacji zamówienia

 1. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego
 2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia miejsca do przeprowadzenia testów. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić sprzęt niezbędny do przeprowadzenia testów.

6. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  a. Dysponują zespołem badawczym posiadającym odpowiednie doświadczenie w zakresie prowadzenia prac badawczych (wymagane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę min. 5 walidacji testowych infrastruktury sprzętowej/ systemów informatycznych).
  Kierownik zespołu powinien posiadać:
  – tytuł doktora nauk technicznych
  – udokumentowane zarządzanie zespołem projektowym
  – udokumentowane doświadczenie w pracach z zakresu B+R
  – doświadczenie w pracy w charakterze projektanta lub wdrożeniowca w przynajmniej trzech projektach z zakresu oprogramowania systemowego – doświadczenie winno być udokumentowane przynajmniej 5 pracami w czasopismach recenzowanych krajowych lub zagranicznych
  Przynajmniej jeden z członków zespołu projektowego powinien posiadać:
  – tytuł doktora nauk technicznych
  – udokumentowane doświadczenie w pracach z zakresu B+R
  – doświadczenie w pracy w charakterze projektanta lub wdrożeniowca w przynajmniej dwóch  projektach z zakresu oprogramowania systemowego – doświadczenie winno być udokumentowane przynajmniej 2 pracami w czasopismach recenzowanych krajowych lub zagranicznych
  b. Zapewnią w ramach prowadzonych prac badawczych warunki zbliżone do magazynowanych, w szczególności pomieszczenie zawierające regały magazynowe, sieć klasy WiFi 802.11g 54 Mb/s, infrastrukturę informatyczną pozwalającą rejestrować ruch na obszarze magazynowym, zespół badawczy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie.
  c. Dysponują właściwą infrastrukturą do przeprowadzenia prac, m.in. posiadają:
  – serwer przeznaczony do projektowania i przeprowadzania automatycznych testów oprogramowania, który wykorzystywany będzie do automatycznych testowania oprogramowania terminala oraz panelu ExpertAR wraz z oprogramowaniem min. Windows Server 2012 R2
  – układ obliczeniowy oparty na procesorach graficznych przeznaczony do serwera obliczeniowego, wykorzystywany podczas testów automatycznych oprogramowania
  – serwer NAS wraz z dyskami min. 2TB, Interfejs SATA3, Cache 64MB, NASWare 3.0 – Pozwoli na zabezpieczenia danych przed utratą oraz niepowołanym dostępem
  – Oprogramowanie służące do konstruowania i prowadzenia automatycznych testów klasy min. HP UNIFIED FUNCTIONAL TESTING
  d. Wykonają prace badawcze zgodnie z wymaganiami Załącznika 3.
 4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateliWykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

8. Opis kryteriów, którymi  Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

 1. Kryteria oceny ofert:
  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:A. Cena – 80 pkt. (80%)
  B. Termin wykonania zadania – 10 pkt. (10%)
  C. Dostępność konsultanta i czas reakcji na zgłoszony problem – 10 pkt. (10%)A. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:Pi = Cmin/Ci, * 80 pkt., gdzie
  Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”
  Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
  Ci – cena całkowita oferty nr „i”B. Liczba punktów w kryterium „Termin wykonania zadania” będzie przyznawana według poniższego schematu:
  0 pkt. – termin wykonania zadania 45 dni od dnia zamówienia
  5 pkt.  – termin wykonania zadania 30 dni od dnia zamówienia
  10 pkt. – termin wykonania zadania 15 dni od dnia zamówieniaC. Liczba punktów w kryterium „Czas reakcji na zgłoszenie” będzie przyznawana według poniższego schematu:
  0 pkt. – Dostępność konsultanta w siedzibie Zamawiającego w ciągu 12 godzin roboczych (godziny robocze to godziny od 8:00 do 16:00 w dzień powszedni, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od zgłoszenia
  5 pkt. – Dostępność konsultanta w siedzibie Zamawiającego w ciągu 8 godzin roboczych (godziny robocze to godziny od 8:00 do 16:00 w dzień powszedni, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od zgłoszenia
  10 pkt. – Dostępność konsultanta w siedzibie Zamawiającego w ciągu 4 godzin roboczych (godziny robocze to godziny od 8:00 do 16:00 w dzień powszedni, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od zgłoszenia
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
 3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
 4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

9. Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami stanowiącymi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową)
 2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
  a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  b) Potwierdzenie przyjęcia zapytania ofertowego (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją: „Wpłynęło dnia…” oraz podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta.
 3. Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę – przekazanie pełnomocnictwa podpisanego przez osobę reprezentującą Wykonawcę.
 4. Zamawiający zastrzega, że złożone oferty muszą być ważne minimum do dnia 30.06.2018r.

10. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 14.01.2016 do godz. 14:00.
 2. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy przy ul. Cechowej 51 w Krakowie lub mailem na adres ekspertar@dataconsult.pl.
  Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela Pan Ryszard Pytel, tel. 12 654 00 05.

11. Wykaz załączników

 1. Załącznik nr 1   Formularz ofertowy;
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
 3. Załącznik nr 3 – Wymagania funkcjonalne.

dataconsult projekty unijne

Zapytanie ofertowe POIR.1.1.1/2015/02

Zapytanie ofertowe POIR.1.1.1/2015/02
z dnia 24.12.2015
na zakup: usług badawczych

1. Nazwa Zamawiającego

DataConsult Sp. z o.o.
ul. Cechowa 51
30-614 Kraków
NIP 9542506692

2. Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności,
w związku z realizacją projektu pt. „ExpertAR – rozszerzona rzeczywistość w logistyce i produkcji”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Badanie zgodności i poprawności czytania numeru LOT z kodów kreskowych 1D, złożonych i 2D zgodnie z dyrektywą unijną 62/2011.
  Kod CPV: 73110000-6 Usługi badawcze
 2. Walidacja poprawności identyfikacji Terminala ExpertAR w postaci Audytu GS1, potwierdzającego zgodność identyfikacji z założonymi normami GS1.
  Kod CPV 73210000-7 Usługi doradcze w zakresie badań
 3. Badania kompatybilności elektromagnetycznej dla opracowanej jednostki głównej Terminala ExpertAR wraz z badaniami podatności na warunki klimatyczne
  Kod CPV 73210000-7 Usługi doradcze w zakresie badań
 4. Badanie wpływu prototypu urządzenia na ergonomię pracy osób zatrudnionych w magazynie
  Kod CPV: 73110000-6 Usługi badawcze
  Wymagania funkcjonalne przedstawia Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Termin realizacji zamówienia

 1. Okres realizacji zamówienia: maksymalnie do 90 dni od dnia złożenia zamówienia, nie później niż do dnia 30.06.2018
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

5. Miejsce realizacji zamówienia

 1. Miejsce realizacji zamówienia: poza siedzibą DataConsult.
 2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić miejsce i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia badań na modułach, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający może wymagać od Wykonawcy maksymalnie do pięciu 6-ciogodzinnych wizyt w siedzibie Zamawiającego w ramach realizacji każdej usługi badawczej lub doradczej. Wizyty te nie będą wiązały się z dodatkowymi kosztami po stronie Zamawiającego.

6. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:Wykonawca ma posiadać:A. specjalizowane urządzenia (tzw. weryfikatory) służące do badania jakości kodów kreskowych oraz kodów 2D, tj. EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, ITF-14, GS1-128, GS1 DataMatrix, GS1 QR, GS1 DataBar.

  B. zdolność do wykonania znormalizowanych badań w oparciu o:
  * ISO/IEC 15415: Technologia informatyczna; techniki automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych; wymagania techniczne dotyczące testowania jakości wydruku kodów kreskowych; symbole dwuwymiarowe
  * ISO/IEC 15416: Technologia informatyczna; techniki automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych; wymagania techniczne dotyczące testowania jakości wydruku kodów kreskowych; symbole liniowe
  * Specyfikacje Ogólne GS1
  C. aktualne karty kalibracyjne
  D. min. dwóch konsultantów posiadających wiedzę w zakresie standardów GS1, budowy kodów oraz metod ich weryfikacji.
  E. Komorę bezodbiciową (np. typu SAC) z osprzętem umożliwiającą pomiar emisji promieniowanej w zakresie 30MHz – 18GHz, najlepiej z możliwością wyłożenia podłogi absorberami umożliwiającymi swobodne poruszanie się po całej powierzchni podłogi. Wymagana jest automatyczna regulacja kąta nachylenia anteny przy pomiarach emisji.
  F. Zdolność do wykonania badań odporności na modulowane amplitudowo pole EM:
  * w zakresie 80-6000 MHz przy natężeniu pola 5 V/m,
  * w zakresie 80-2000 MHz przy natężeniu pola 30 V/m.
  G. Zdolność do wykonania znormalizowanych badań:
  * emisji napięć zaburzeń na przewodach sieci zasilającej, EN55022;
  * natężenia pól zaburzeń, EN55022;
  * harmonicznych prądu, EN61000-3-2;
  * migotania (fliker), EN61000-3-3;
  * odporności na wyładowania elektrostatyczne, EN61000-4-2;
  * odporności na pole elektromagnetyczne, EN61000-4-3;
  * odporności na szybkie elektryczne stany przejściowe, EN61000-4-4;
  * odporności na zaburzenia udarowe, EN61000-4-5;
  * odporności na zaburzenia przewodzone, EN61000-4-6;
  * odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej, EN61000-4-8;
  * odporności na impulsowe pole magnetyczne, EN61000-4-9;
  * odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilającego, EN61000-4-11;
  H. Komorę klimatyczną umożliwiającą wykonanie prób:
  * suchego gorąca, EN 60068-2-2,
  * zimna, EN 60068-2-1,
  * wilgotnego gorąca cyklicznego, EN 60068-2-30.
  I. Min dwóch konsultantów posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji badań kompatybilności elektromagnetycznej.
  J. Minimum trzech konsultantów w zakresie gospodarki magazynowej, ze znajomością procesów magazynowania w obiektach przeznaczonych dla różnych branż, potwierdzoną przynajmniej 5-cio letnim udokumentowanym doświadczeniem.
  K. Laboratorium technologiczne, umożliwiające testowanie systemów identyfikacji.
  L. Uczestnicy zespołu powinni być pracownikami lub współpracownikami uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytut PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją badawczą prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę.Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym. Brak oświadczenia Wykonawcy w tym zakresie lub wskazanie że Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu o których mowa powyżej będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
 4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateliWykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 5. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie określić datę ważności oferty oraz termin wykonania badań od otrzymania zamówienia na ich wykonanie.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w Przypadku, gdy wartość otrzymanych ofert przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

8. Opis kryteriów, którymi  Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

 1. Kryteria oceny ofert:
  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
  A. Cena – 80 pkt. (80%)Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:Pi = Cmin/Ci, * 80 pkt., gdzie
  Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”
  Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
  Ci – cena całkowita oferty nr „i”B. Termin wykonania zadania – 20 pkt. (20%)
  Liczba punktów w kryterium „Termin wykonania zadania” będzie przyznawana według poniższego schematu:
  0 pkt. – termin wykonania zadania do 90 dni kalendarzowych od dnia zamówienia
  10 pkt.  – termin wykonania zadania do 60 dni kalendarzowych od dnia zamówienia
  20 pkt. – termin wykonania zadania do 30 dni kalendarzowych od dnia zamówieniaW ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty.
 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
 2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

9. Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami stanowiącymi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
  a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  b) Potwierdzenie przyjęcia zapytania ofertowego (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją: „Wpłynęło dnia…” oraz podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta.
 3. Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę – przekazanie pełnomocnictwa podpisanego przez osobę reprezentującą Wykonawcę.
 4. Zamawiający zastrzega, że złożone oferty muszą być ważne minimum do dnia 30.06.2018r.

10. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 14.01.2016 do godz. 14:00.
 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pomocą poczty w siedzibie firmy przy ul. Cechowej 51 w Krakowie lub mailem na adres ekspertar@dataconsult.pl. Za datę dostarczenia oferty liczy się data otrzymania jej przez DataConsult Sp. z o.o.
  Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela Pan Ryszard Pytel, tel. 12 654 00 05.

11. Wykaz załączników

 1. Załącznik nr 1  Formularz ofertowy;
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
 3. Załącznik nr 3 – Wymagania funkcjonalne.

dataconsult projekty unijne

Zapytanie ofertowe POIR.1.1.1/2015/01

Zapytanie ofertowe POIR.1.1.1/2015/01
z dnia 24.12.2015
na zakup: usług badawczych

1. Nazwa Zamawiającego

DataConsult Sp. z o.o.
ul. Cechowa 51
30-614 Kraków
NIP 9542506692

2. Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności,
w związku z realizacją projektu pt. „ExpertAR – rozszerzona rzeczywistość w logistyce i produkcji”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Analiza wpływu szkieł korekcyjnych na działanie pryzmatu wyświetlającego obraz
  w okularach AR. Weryfikacja zakresu zastosowania okularów korekcyjnych podczas pracy
  z terminalem ExpertAR.
  Kod CPV: 73110000-6 Usługi badawcze
 2. Badanie wpływu lateralizacji wzroku na ilość odbieranych i przetwarzanych informacji
  w trakcie interakcji z urządzeniem AR.
  Kod CPV: 73110000-6 Usługi badawczeWymagania funkcjonalne przedstawia Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Termin realizacji zamówienia

 1. Okres realizacji zamówienia: maksymalnie 90 dni od dnia złożenia zamówienia, nie później niż do dnia 30.06.2018
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

5. Miejsce i sposób realizacji zamówienia

 1. Miejsce realizacji zamówienia: poza siedzibą DataConsult.
 2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić miejsce i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia badań z wyjątkiem urządzeń rozszerzonej rzeczywistości, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego.

6. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:a) Wymagane wyposażenie:
  Posiadają zestawy komputerowe dla wszystkich członków zespołu wraz z oprogramowaniem niezbędnym do opracowania wyników badań interakcji człowiek-maszynab) Dysponują zespołem badawczym spełniającym poniższe warunki:A. Kierownik zespołu posiada następujące kompetencje:a) tytuł doktora psychologii
  b) doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu ergonomii
  c) doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu neuroergonomii
  d) doświadczenie potwierdzone przynajmniej 5 pracami w czasopismach recenzowanych
  B) Każdy uczestnik zespołu:
  a) jest absolwentem wyższej uczelni kierunek: psychologia lub pokrewnym
  b) uczestniczył w min.1 projekcie naukowo – badawczym,
  c) zna metody badań psychofizycznych;
  C) Uczestnicy zespołu posiadają łącznie następujące kompetencje:
  a) znajomość zagadnień związanych z eyetracking,
  b) udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie w badaniach z wykorzystaniem technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości;
  c) udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie w projektowaniu i przeprowadzaniu eksperymentów z udziałem ludzi;
  d) od 2009 r. brali udział w co najmniej 3 projektach badawczych  związanych z okulografią, rozszerzoną rzeczywistością lub pokrewnych
  e) od 2009 r. posiadają co najmniej 10 publikacji naukowych
  f) znajomość oprogramowania do prezentacji bodźców w badaniach psychofizycznych;
  g) kompetencje w zakresie analizy danych behawioralnych i psychofizycznych;
  D) Uczestnicy zespołu powinni być pracownikami lub współpracownikami uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytut PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją badawczą prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzęWeryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym. Brak oświadczenia Wykonawcy w tym zakresie lub wskazanie że Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu o których mowa powyżej będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
 4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateliWykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

8. Opis kryteriów, którymi  Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

 1. Kryteria oceny ofert:
  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:A.Cena – 90 pkt. (90%)
  B. Termin wykonania zadania – 10 pkt. (10%)A. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:Pi = Cmin/Ci, * 90 pkt., gdzie
  Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”
  Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
  Ci – cena całkowita oferty nr „i”B. Liczba punktów w kryterium „Termin wykonania zadania” będzie przyznawana według poniższego schematu:
  0 pkt. – termin wykonania zadania do 90 dni kalendarzowych od dnia zamówienia
  5 pkt.  – termin wykonania zadania do 60 dni kalendarzowych od dnia zamówienia
  10 pkt. – termin wykonania zadania do 30 dni kalendarzowych od dnia zamówienia
 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
 2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

9. Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami stanowiącymi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową)
 2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
  a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  b) Potwierdzenie przyjęcia zapytania ofertowego (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją: „Wpłynęło dnia…” oraz podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta.
 3. Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę – przekazanie pełnomocnictwa podpisanego przez osobę reprezentującą Wykonawcę.
 4. Zamawiający zastrzega, że złożone oferty muszą być ważne minimum do dnia 30.06.2018r.

10. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 14.01.2016 do godz. 14:00.
 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pomocą poczty w siedzibie firmy przy ul. Cechowej 51 w Krakowie lub mailem na adres ekspertar@dataconsult.pl. Za datę dostarczenia oferty liczy się data otrzymania jej przez DataConsult Sp. z o.o.
  Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela Pan Ryszard Pytel, tel. 12 654 00 05.

11. Wykaz załączników

 1. Załącznik nr 1  Formularz ofertowy;
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
 3. Załącznik nr 3 – Wymagania funkcjonalne.

dataconsult projekty unijne

POIR 1.1

17.11.2015 roku DataConsult Sp. z o.o. podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu badawczego „ExpertAR – rozszerzona rzeczywistość w logistyce i produkcji”. Projekt zostanie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.1 „ Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu: Celem głównym jest przeprowadzenie prac B+R pozwalających na opracowanie systemu mobilnego, wykorzystującego w logistyce wewnętrznej i produkcji rozszerzoną rzeczywistość (AR – Augmented Reality). Projekt dotyczy innowacji produktowej.

Planowane efekty: Rezultatem będzie opracowanie nowego produktu – systemu mobilnego ExpertAR wykorzystującego technologię AR do automatyzacji procesów w logistyce magazynowej. ExpertAR będzie systemem składającym się z warstwy hardware – urządzeń handsfree (z wykorzystaniem okularów AR) oraz warstwy software (system inteligentnej wewnętrznej geolokacji)

Okres realizacji Projektu: 02.01.2016 – 30.06.2018

Koszt realizacji Projektu (wartość):  5 136 316,39

dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej (wkład Funduszy Europejskich):  3 901 488,77

dataconsult projekty unijne

POIR 2.3.4

Kraków, 10.12.2015
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”.

Zapytanie POIR.2.3.4/2015/12/1

W związku z brakiem ofert do zapytanie POIR.2.3.4/2015/11/1, ponownie kierujemy zapytanie do zainteresowanych Oferentów.
W związku z planowaną realizacją projektu pozyskania dofinansowania w zakresie uzyskania ochrony wynalazku w trybie procedury europejskiej (ochrona w 9 krajach UE) oraz wzoru przemysłowego w trybie procedury narodowej/europejskiej. DataConsult Sp. z o.o. składa zapytanie dotyczące przygotowania do procesu ochrony własności przemysłowej dotyczącej wynalazku „Zakończenie linii produkcyjnej z wykorzystaniem selektywnej bramki RFID) oraz wzoru przemysłowego (element wynanazku). W związku z tym prosimy o ofertę na dostawę usług.

1. Zamawiający:
NAZWA: DataConsult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SIEDZIBA: ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
NIP: 954-25-06-692
TEL.: 48 126540005
FAX: 48 126540005
E-MAIL: info@dataconsult.pl
OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU: Ryszard Pytel – Prezes Zarządu

2. Przedmiot zamówienia:
W ramach Zamówienia uprasza się Oferenta o przedstawienie wiążącej oferty na:
Przygotowanie do procesu ochrony własności przemysłowej dotyczącej wynalazku oraz wzoru przemysłowego
Usługi dostarczone najpóźniej do 30.12.2015 godzina 15:00.

3. Termin składania ofert
Oferty można składać nie później niż do dnia 14.12.2015 roku. Decyduje data dostarczenia oferty do siedziby Spółki DataConsult.

4. Sposób i forma składania ofert
Oferty w formie pisemnej lub elektronicznej (skan/dokument pdf) należy składać w siedzibie DataConsult Sp. z o.o. ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków.
Jeden oferent w ramach niniejszego zapytania może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta musi być ważna co najmniej 15.12.2015
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się złożenia ofert równoważnych.

5. Procedura wyboru oferenta
KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE:
– doręczenie oferty w terminie wskazanym powyżej;
– oferty muszą być sporządzone w formie pisemnej.
Firmy niespełniające któregokolwiek z kryteriów formalnych zostaną wykluczone z dalszej procedury zaś ich oferty nie będą podlegały ocenie merytorycznej.
KRYTERIA MERYTORYCZNE:
– najniższa cena: 100 %
UWAGA:
DataConsult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnego oferenta bez podania przyczyny, zmiany niniejszego zapytania ofertowego oraz podjęcia dodatkowych negocjacji w zakresie złożonych ofert.

 

Do tej pory w DataConsult Sp. z o.o. zostały zakończone następujące projekty unijne:

POIG 8.2

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B firma DATACONSULT Sp. z o.o. zrealizowała projekt
,,Automatyzacja procesu sprzedaży oraz procesu zarządzania wdrożeniami za pośrednictwem systemu B2B”

Czas realizacji projektu: 01.06.2013 r. – 31.05.2014 r.

Wartość projektu 302 400,00 zł

Udział Unii Europejskiej: 206 260,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

„DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”
unia 8.2

POIG 8.2-1

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, firma DATACONSULT Sp. z o.o. zrealizowała projekt
,,Dywersyfikacja źródeł przychodów przedsiębiorstwa poprzez dodanie do oferty systemu WMS w modelu SaaS”

Czas realizacji projektu: 01.01.2014 r. – 30.06.2015 r.

Wartość Projektu: 1 219 090,00 zł

Wartość dofinansowania: 860 638,00 zł

Udział Unii Europejskiej: 731 542,30 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

unia 8.2

POIG 6.1

DataConsult Sp. z o.o. zrealizowała projekt wspomagany poprzez dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 6.1.
Działania związane z realizacją projektu pozwoliły na podjęcie działań zmierzających do pozyskania na rynku niemieckim Partnerów, w zakresie wdrażania rozwiązań z rodziny Expert (ExpertWMS®, ExpertMES) oraz Klientów bezpośrednich.

Czas realizacji projektu: 01.01.2013 r. – 31.12.2014 r.

Wartość Projektu: 399 381,00 zł

Udział Unii Europejskiej: 199 690,50 zł

unia 8.2

„DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

POIG 1.4

Dotacje na innowacje” – „ Inwestujemy w Waszą przyszłość”

W marcu 2015 roku DATACONSULT Sp. z o.o. zakończyła realizację projektu „Odporny na zaburzenia elektromagnetyczne prototyp systemu punktów pomiarowych przy gniazdach produkcyjnych oparty o technologię selektywnej bramki RFID” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”.

Czas realizacji projektu: 01.01.2013 r. – 31.03.2015 r.

Wartość projektu: 3 609 064,89 zł

Udział Unii Europejskiej: 2 447 830,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

unia_1.4

MRPO 2.1

W czerwcu 2013 roku DATACONSULT Sp. z o.o. zakończyła realizację projektu „Wprowadzenie do oferty produktów firmy DataConsult nowego innowacyjnego oprogramowania z obszaru zarządzania procesami logistycznymi” realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozoju Regionalnego „Fundusze Europejskie dla Małopolski”.

Czas realizacji projektu: 01.07.2012 r. – 30.06.2013 r.

Wartość Projektu: 605 529,00 zł

Udział Unii Europejskiej: 196 920,00 zł

unia_2.1

Więcej informacji dotyczących dotacji z Unii Europejskiej na stronie www.parp.gov.pl.